linux教程
公告 教程
注册 登录
Linux Qv2ray使用教程
Linux Qv2ray tutorial

Qv2ray网站地址: qv2ray.net

Qv2ray github地址: https://github.com/Qv2ray/Qv2ray

Fedora, openSUSE, Archlinux用户可直接通过包管理器或Flathub安装,详见Qv2ray GitHub地址

其他Linux用户也可以到Qv2ray gitHub release下载后安装

剪切板一键导入服务器,或者扫描屏幕二维码导入

设置绕过局域网与中国大陆