macos教程
公告 教程
注册 登录
macos v2ray使用教程
macos v2ray

v2rayX下载地址: v2rayX.app.zip

或者 brew cask install v2rayx

v2rayU下载地址: v2rayU.dmg

或者 brew cask install v2rayu

剪切板导入配置或扫描二维码